SON DAKİKA

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bu haber 06 Mart 2020 - 13:19 'de eklendi ve 50 views kez görüntülendi.

1- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Eminağa Caddesi üzerinde şelaleli süs havuzlu park içerisindeki 2, 3 ve 4 no’lu ATM kurulum kabinleri (Ekte krokide belirtilen) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2- İhale 17.03.2020 Salı günü saat 11:30’de Belediye Binası Encümen Toplantı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler muhammen yıllık kira bedellerinin artırılması suretiyle verilecektir.

3- ATM kurulum yerleri Belediye Encümeninin 19.03.2020 tarih ve 43 sayılı kararına istinaden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, ilk yıl ihale bedeli sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 1 ay içinde peşin olarak İdaremiz banka hesabına (Bozüyük Vakıfbank Şubesi TR44 0001 5001 5800 7295 8075 90) yatırılacaktır. Takip eden yıllar kira bedelleri ise her yıl için bir önceki yıl kira bedelinin % 20 (yüzde yirmi) artırılması suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Takip eden yıl kira bedelleri de yeni yıl kira süresinin başladığı ayı takip eden ay içinde yukarıda belirtilen belediye hesabına peşin olarak yatırılacaktır.  Kira bedelinin belirtilen sürelerde ödenmemesi durumunda, İdarece 2886 sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince yapılacak ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, başkaca bir neden gösterilmeksizin İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına haizdir. İlk yıl kira bedeli peşin olarak ödenmeden ATM kurulum yerleri yükleniciye/yüklenicilere teslim edilmeyecektir.

4- Kiraya verilecek olan ATM kurulum yerlerinin yıllık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıdaki gibidir:

4/1- 2, 3 ve 4 no’lu ATM kurulum kabinlerinin birinci yıl yıllık muhammen kira bedeli 30.000,00 TL dir. 3 yıllık muhammen kira bedelli 109.200,00 TL’ olup, geçici teminat tutarları ise 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü olan 3.276,00 TL’ dır.

Geçici teminatlar nakit ise Belediye Tahsilat Şefliği’ne yatırılacaktır. Teminat mektubu olarak verilecekse teminat mektupları belediyemiz mali hizmetler müdürlüğüne verilecektir.

İstekliler, kira idari şartnamesini KDV dahil 100,00 TL ücret karşılığında Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

İhaleye katılım belgesi Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır. İhaleye katılım belgesi alabilmek için;

5/1- İkametgah Belgesi ve Kimlik Fotokopisi

5/2- Belediye veznesinden alınmış geçici teminatın yatırıldığına ilişkin teminat makbuzu veya teminat mektubu,

5/3- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Tahsil Şefliğinden alınacak yazı,

5/4- İmzalı İhale şartnamesi,

6- İstekliler 16.03.2020 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Belediyemiz tahakkuk şefliğine müracaat edeceklerdir. 16.03.2020 Pazartesi günü ve saat 16:00’dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım belgesini alarak saat 11:30’ da Belediye Encümen huzurunda hazır olacaklardır. İhaleye katılacak olan Tüzel kişiler adına katılan kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgelerini ve ihaleye bir başkası adına katılan kişilerin adına katıldıkları kişiden noterden alacakları usulüne uygun vekâletnameyi ihale katılım belgelerine eklemeleri zorunludur.

7- İhale karar tarihinden itibaren 15 işgünü içinde ihale yetkilisince (belediye başkanı) onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

8- İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı tarihten itibaren engeç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

9- Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli (üç yıllık kira toplamı bedeli) üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.

Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. BASIN NO:16

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz