SON DAKİKA

BOZÜYÜK BELEDİYESİ

Bu haber 07 Mart 2020 - 7:54 'de eklendi ve 55 views kez görüntülendi.

MICIR VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR
BOZÜYÜK BELEDİYESİ
Kalker Esaslı Mıcır ve Hazır Beton Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/113955
1-İdarenin
a) Adresi : Çarsı Mahalle Ürgenpasa Caddesi No:1 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2283146700 – 2283146705
c) Elektronik Posta Adresi : info@bozuyuk.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Asfalt Malzemesi; 22.000 ton 0-5 mm mıcır, 13.000 ton
5-12 mm mıcır, 11.000 ton 12-19 mm mıcır, 5.000 ton 7–125 mm Balans
2 Kısım Hazır Beton: 120 m³ C 20 Beton, 250 m³ C 25 Beton, 180 m³ C 30
Beton, 50 m³ C 20 Bürüt Beton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1.Kısım Asfalt Malzemesi: Asfalt şantiyesine azami 20 km. mesafede
yüklenici stok sahası kamyon üstü.
2. Kısım Hazır Beton: Bozüyük mücavir alan sınırları içinde İdarenin
göstereceği yere.
c) Teslim tarihi : 1.KISIM Asfalt Malzemesi; Sözleşme imzalanmasına müteakip
peyderpey alınacaktır.
2. KISIM Hazır Beton Alımı Hazır beton pey der pey alınacaktır. İdare
beton santraline istediği beton sınıfını ve miktarını telefon veya e-mail
yoluyla sipariş verecektir. Yüklenici verilen siparişe müteakip 2 saat
içerisinde ve taşıma süresi 60 dakikayı aşmayacak şekilde betonun
bildirilen adrese naklini yapacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kasımpaşa Mah. Saraycık Cad. NO:59 Belediye İtfaiye Garajı
b) Tarihi ve saati : 30.03.2020 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge
faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite
raporu.
c) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik
belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1.KISIM ASFALT MALZEMESİ ALIMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER;
a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen madenin cinsinin kalker
olduğunu gösteren işletme izin belgesi.
b) Son 1 yıl içerisinde PMT, mıcır ve alt temel malzemesi için ilgili Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü
laboratuarlarından yapılmış veya yaptırılmış PMT ve mıcır için KTŞ-Tablo 402 ve 403 ün değerlerini sağladığını
gösteren deney raporu
PMT ve Asfalt Mıcırı Temini İçin Deney Raporu
1) Parçalanma Direnci (Los angeles)kayıp %
2) Kristalizasyon (MgSO4)-kayıp%
3) Soyulma Mukavemeti %
4) Yassılık İndeksi %
5) su emme (Absorbsiyon) %
6) Yapışma (%)
7) Metilen Mavisi
8) Elek Analizlerini gösteriri raporları
2.KISIM HAZIR BETON ALIMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER;
a) TSE Kalite Uygunluk Belgesi, CE veya G belgesi.
b) TS EN 206 veya TS EN 206-1 KGS uygunluk belgesi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kasımpaşa Mah. Saraycık Cad. NO:59 Belediye İtfaiye Garajı Toplantı
Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır. (BN-21)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz