SON DAKİKA

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOZÜYÜK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 31 Mart 2020 - 8:01 'de eklendi ve 120 views kez görüntülendi.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOZÜYÜK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğünün 2020 yılında Orman Kadastrosu ve 2/B uygulama çalışmaları
hizmetlerinde kullanılmak üzere Akaryakıt idareye ait olmak üzere (Şoförsüz) 1 Adet 4×4 çift kabin Pikap
Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İKN : 2020/178655
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOZÜYÜK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yeni Mahallesi İsmet İnönü Cad. No:114 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
c) Telefon ve faks numarası : 02283140077 – 2283143560
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğünün 2020 yılında Orman
Kadastro su ve 2/B uygulama çalışmaları hizmetlerinde kullanılmak
üzere Akar yakıt idareye ait olmak üzere (Şoförsüz) 1 Adet 4×4 çift
kabin Pikap Kiralama İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 240 Gün Akaryakıt İdareye ait Şoförsüz Arazili 1 Adet 4×4 Çift Kabin
Pick-Up Araç Kiralama Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.04.2020 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında
kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
Kiralanacak 1 (Bir) adet 4×4 Arazili Pİck-up 2015 veya daha üzeri model olacak, motorin yakıtlı olacak, teknik
şartnamesinde belirtilen özellikleri taşıdığına dair ruhsat olacaktır. Aracın akaryakıtı idareye ait olacaktır.
Araç Kiralık ise noter tastikli Kira Sözleşmesini, Araç muayene belgesini, Sigorta ve Kasko ilgili belgelerin,
üzerine ihale kalan istekli tarafından SÖZLEŞMEDEN SONRA İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE idareye teslim
edilmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü iş makinasını taşıma ve nakliyat işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar
ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli
ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. BN (30)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz