SON DAKİKA

ALTYAPI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BOZÜYÜK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 15 Nisan 2020 - 8:02 'de eklendi ve 105 views kez görüntülendi.

ALTYAPI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BOZÜYÜK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Su ve Kanalizasyon hatları ile arızalarında kullanılmak üzere altyapı malzemeleri alımı mal alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/200055
1-İdarenin
a) Adı : BOZÜYÜK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çarsı Mahalle Celiloğlu cad. No:30 11300 – BOZÜYÜK / BİLECİK
BOZÜYÜK/BİLECİK
c) Telefon ve faks numarası : 2283146700 – 2283146705
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Su ve Kanalizasyon hatları ile arızalarında kullanılmak üzere
altyapı malzemeleri alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Pis Su Malzemeleri – 22 Kalem 2. Kısım Temiz su
malzemeleri – 177 Kalem 3. Kısım Temiz su tamir malzemeleri –
49 kalem olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Malzeme deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : işe başlama tarihinden itibaren 45 gün.
d) İşe başlama tarihi : 08/06/2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bozüyük Belediyesi İtfaiye Garajı Toplantı Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen 1.Kısımda Korige borular, kompozit kapaklar – 2. Kısımda Temiz su boruları, vanalar,
musluklar, bataryalar, sarı ekleme ve puşfitler, elektrikli aletler, anahtarlar – 3. Kısımda vanalar, demontaj
parçaları, vantuzlara ait katalog veya teknik dökümanlarının ihale dosyasında sunulması.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu İhalenin Temiz su malzemeleri kısmında elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (BN-33)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz